Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

 Biuletyn Informacji Publicznej

Chcesz wziąć kredyt, a nie posiadasz wymaganych przez bank zabezpieczeń?

Poręczymy za Ciebie!

Witamy w Opolskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Poręczenie wadialne

Poręczenie zapłaty wadium to forma wniesienia wadium w postępowaniach przetargowych organizowanych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Poręczenie wadialne jest formą zabezpieczenia, skutecznie zastępującą wpłatę wadium w formie pieniężnej.

Udzielanie przez Fundusz poręczeń zapłaty wadium odbywa się na mocy zapisów art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299), co kwalifikuje niniejszą formę wniesienia wadium zgodną z przepisem art. 97 ust. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych.

Od września 2020 roku poręczenia zapłaty wadium mogą być udzielane w ramach realizowanego przez Fundusz projektu RPO WO. W przypadku zakwalifikowania do projektu, poręczenia są udzielane BEZPŁATNIE i stanowią dla przedsiębiorcy pomoc de mimis.

PAKIET WADIALNY - łączny limit poręczeń wadialnych, ustalony na okres do 12 miesięcy o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorca - maksymalna kwota przyznanego pakietu wadialnego.

INDYWIDUALNE PORĘCZENIE WADIALNE - Poręczenie udzielane w ramach pakietu, stanowiące do 100% wysokości wadium przewidzianego w SWZ .

Korzyści jakie daje uruchomiony pakiet wadialny:

 • Brak konieczności wpłaty gotówki i angażowania własnych środków
 • Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy wskutek możliwości uczestnictwa w kilku postępowaniach przetargowych jednocześnie
 • Niskie ceny w stosunku do innych rozwiązań oferowanych na rynku,
 • Wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego 

Fundusz udziela poręczeń przedsiębiorcom, którzy:

 • Posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Kwalifikatorem MŚP,
 • Posiadają zarejestrowaną siedzibę lub prowadzą inwestycje na terenie województwa opolskiego;
 • Nie znajdują się w trudnej sytuacji (nie są zagrożonym przedsiębiorstwem) w rozumieniu przepisów Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244/2 z 01.10.2004 r.)
 • Biorą udział w postępowaniu przetargowym w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych i będą zobligowani do wniesienia wadium,
 • Spełniają warunki Regulaminu udzielania poręczeń wadialnych.

Wymagane dokumenty do wniosku o pakiet wadialny:

 • wniosek o udzielenie pakietu wadialnego wraz z załącznikami.

Wymagane dokumenty do wniosku o indywidulane poręczenie wadium przetargowego:

 • wniosek o poręczenie wadium przetargowego, 
 • dokumentacja przetargowa w formie SWZ.

Taryfa opłat i prowizji – w załącznikach do pobrania

Potrzebujesz wyjaśnień? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
“inwestujemy w Twoją przyszłość”